“ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ”LİSANS PROGRAMI

Acil Yardım ve Afet Yönetimi sağlık, sivil savunma, ilk yardım, beden eğitimi, haberleşme teknolojileri ve biyoloji ile iç içe olan disiplinler arası bir alandır. Türkiye’de ve dünyada son yıllarda çeşitli nedenlerle gerçekleşen doğal olaylar afet boyutuna ulaşmakta, bu da büyük zararlara yol açmaktadır. Bu yüzden ilk müdahalenin ve afetin önceden ve meydana geldikten sonraki yönetimi çok önemli hale gelmiştir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün açılması, bu konuda dünyada gelişen teknolojileri, sistemleri ve yönetim anlayışının gelişmesine ve ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.

Türkiye’nin başta deprem olmak üzere çok sayıda doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olması nedeniyle, bir afet durumunda inisiyatif alacak iyi yetişmiş insan gücüne olan gereksinim toplum için yaşamsal önemdedir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün amacı; deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak; afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci elemanlar yetiştirmektir.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler yanında çevre düzenlemelerindeki eksiklikler, çevreye olan duyarsızlık ve bilgisizlik/dikkatsizlik gibi nedenlerle insan kaynaklı afetler de sıklıkla yaşanmaktadır. Dünyada giderek gelişmiş ülkelerdeki acil yardım ve afet yönetimine ilişkin uygulamalar standart hale gelmektedir. Avrupa Birliği’ne uyum gibi uluslararası ilişkiler içinde de “tek numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” modelinin Türkiye’de de uygulanması planlanmaktadır. Bu amaçla nitelikli Acil Yardım Uzmanı, Afet Yöneticisi, İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve yöneticilerine olan ihtiyacın, Acil Yardım ve Afet Yönetimi konusunda eğitim veren 4 yıllık bir lisans programıyla karşılanması temel hedef olarak benimsenmiştir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, AAT (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği), Arama-Kurtarma, Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını içeren yoğun ve pratik uygulamalı bir eğitim programını kapsamaktadır. Bölümün misyonu; güncel bilimsel veriler ışığında, bilgi, beceri ve donanıma sahip acil yardım ve afet alanında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, mesleki ve etik değerlere sahip pozitif enerji yayan ve ülkemizin içinde bulunduğu kuşakta doğal afetlere karşı etkili mücadele edecek, misyon sahibi bireyler yetiştirmektir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünden mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda “afet yardım uzmanı”, “afet yöneticisi”, “itfaiye teşkilatı uzmanı” ve “acil yardım ve afet yöneticisi” gibi unvanlarla, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı’na bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar vb.) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma olanağı bulabileceklerdir.

 

Mezunların nerelerde istihdam edilebilecekleri ve piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programından mezun olacaklar;

 • Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD),
 • Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM),
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
 • Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ilgili tüm birim ve şube müdürlüklerinde (Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde),
 • Kamu ve Özel Hastaneler bünyesinde,
 • Büyükşehir Belediyelerinde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İtfaiye Daire Başkanlıkları, Ambulans Hizmetlerinde
 • Belediyeler bünyesindeki İtfaiye Müdürlüklerinde,
 • Kamu teşkilatlarında yer alan afet ve acil durumların koordinasyon ve yönetiminin gerçekleştiği Komuta Kontrol Merkezlerinde (112 KKM, İtfaiye Teşkilatları, SAKOM: Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri vb.)
 • Özel Sektörde ilgili birimlerde (Afet ve Acil Planı, Personelin hazırlığı ve eğitimi, tatbikatlar gibi konularda),
 • Afet ve acil durumlarla ilgili sivil toplum örgütlerinde,
 • Uluslararası kuruluşların afet ve acil yardım ile ilgili birimlerinde (Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü vb.)
 • Türk Kızılay’ının başta Afet Operasyon Merkezi (AFOM) olmak üzere afetlerle ilgili diğer tüm birimlerinde,
 • Pedagojik Formasyon eğitimi alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Öğretmen olarak çalışabilmektedir.
11 Aralık 2020, Cuma 2596 kez görüntülendi