AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YAZ STAJI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ
Madde 1- Bu yönergenin amacı; müfredatında zorunlu staj uygulamaları olan Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecindeki teorik bilgilerini ve
atölye/laboratuar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri
organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak,
ayrıca eğitim öğretimin zorunlu bir parçası olan stajlar ile ilgili temel usul ve esaslar konusunda birim ve
alt birimlerin staj sürecine ilişkin görev ve yetki alanlarını belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yaz
stajını düzenler, yurtiçi ve yurtdışı işyerlerinde yapacakları stajla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

DAYANAK
Madde 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi önlisans ve
lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4- Bu Yönergede aşağıdaki tanımlamalar dışında Afyon Kocatepe Üniversitesi önlisansve lisans
eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğinde verilmiş olan tanımlamalar geçerlidir.
a) Birim Staj Komisyonu: Dekan/Müdür yada bir yardımcısının başkanlığında her bölümden bir öğretim
elemanının yer aldığı komisyonu,
b) Alt Birim Staj Komisyonu: Bir birimde birden fazla bölüm/programda eğitim öğretim yapılması halinde
ilgili bölüm/program başkanı yada bir yardımcısının başkanlığında öğrenci yoğunluğuna göre bölüm
başkanı tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda öğretim elemanından oluşan komisyonu,
c) Kurum/İşyeri: Yönergeye dahil öğrencilerin staj yapabilecekleri endüstri,sektör, kurum, işletme ve
işyerlerini,
ç) Yönetmelik: Afyon Kocatepe Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğini
tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Staj komisyonunun görevleri, Staj Süresi ve Yeri, Staj Muafiyeti

STAJ KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Madde 5- a) Birden fazla alt birimi olmakla birlikte sadece bir diploma programında öğrencisi olan
birimlerde birim staj komisyonu, diğer birimlerde ise alt birim staj komisyonu, staj çalışması ile ilgili ön
hazırlıkları yapar, stajlarla ilgili programları ve takvimi hazırlar, staj dosyası/defteri ve staj sicil fişlerini
inceler ve bunları değerlendirir.
b) Birden fazla alt birim staj komisyonu olması halinde, birim staj komisyonu alt birimler arasında
koordinasyon sağlar.
c) Birimler bu yönergede uygulama konusunda BYK yada staj komisyonu kararlarına bırakılan konuları
içeren birim staj rehberi hazırlayarak basılı ya da elektronik ortamda yayınlayabilir.

STAJ SÜRESİ VE YERİ
Madde 6- a) Yönerge kapsamına dahil öğrenciler diploma almaya hak kazanabilmeleri için öğrenimleri
süresince birim veya alt birim müfredatının özelliklerine göre birim kurulunun önerisi ve senatonun
onayıyla belirlenen süre kadar staj yapmak zorundadırlar.
b) Staj yapılacak kurum/işyeri tür ve nitelikleri, öğrencinin staja hangi yarıyıldan sonra başlayacağı, bir
staj döneminde staj yapılabilecek süre, toplam staj süresinin nasıl bölümlendirileceği, yurt dışında
yapılan stajların kabul şartları gibi konularda alt birimin önerisi ve BYK kararına göre işlem yapılır.
c) Varsa, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca birimlere/alt birimlere tahsis edilen staj kontenjanları ilgili
birim yönetimince ilan edilir. Tahsis edilen staj yerlerinin yeterli olmaması durumunda, uygun staj
yerinin bulunma sorumluluğu öğrenciye aittir.
ç) Lisans eğitimini tamamlamayan yada tamamlayamayan öğrencilerin önlisans mezunu olabilmeleri için
staj yapmaları gerekip gerekmediğine, gerekliyse süresine BYK karar verir.
d) Stajlar esas olarak yaz aylarında yapılır. Ancak müfredattaki staj dışındaki tüm sorumluluklarını yerine
getiren öğrenciler BYK kararıyla güz veya bahar yarıyılı içerisinde de staj yapabilir.
e) Staja fiilen ve kesintisiz devam zorunludur. Senatonun haklı ve geçerli nedenler konusundaki kararına
uygun bir mazareti nedeniyle devam edilemeyen staj süresinin daha sonra tamamlanması gerekir.
f) Haftanın hangi günlerinde staj yapılacağı ve bir günde en az veya en fazla kaç saat staj yapılabileceği
alt birimin özelliklerine bağlı olarak alt birim önerisi üzerine BYK kararıyla belirlenir.
g) Öğrenciler birim staj komisyonunun kabul edeceği zorunlu hallerde staj yaptıkları kurum/işyerini ilgili
dönemde en fazla bir kere değiştirebilirler. Öğrenci staj komisyonunun bilgisi ve izni/onayı dışında hiçbir
şekilde aynı dönemde staj yaptığı işletmeyi değiştiremez.

STAJ MUAFİYETİ
Madde 7- a) Daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş, merkezi sınavlarla ya da
yatay geçişle üniversitemiz birimlerine yerleşmiş olan öğrenciler yönetmelik hükümlerine uygun olarak
daha önceki yüksek öğretim kurumunda yapmış olduğu staj için muaf olmak isteğiyle başvuruda
bulunabilir.
b) Staj muafiyeti için başvuruda bulunan öğrenci, daha önce yapmış olduğu stajını önceki öğretim
kurumundan getireceği resmi evrak ile belgelemek zorundadır.
c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili staj komisyonu öğrencinin yaptığı stajından
muaf tutulup tutulamayacağını veya ne kadarından muaf tutulacağını karara bağlar.
ç) Birimlerde çift anadal yapan öğrencilerin ikinci anadal programındaki stajları ilgili alt birimin staj
komisyonu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin staja başlamadan önce stajyerinin uygunluğu
konusunda her iki alt birim staj komisyonlarının uygun görüşünü alması gerekir. Birinci anadaldaki stajın
ikinci anadalda kabul edilme koşulları her iki altbirimin staj komisyonlarının ortak değerlendirmesi
sonucunda karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stajın Uygulanması

STAJ DOSYASI/DEFTERİ VE STAJA BAŞLAMA
Madde 8- a) Öğrenci, staja başlamadan önce birim staj komisyonu tarafından belirlenecek takvime
uygun olarak, gerekli belgeleri hazırlamak suretiyle staj işlemlerini başlatır.
b) Her öğrenci staja başlamadan önce sigorta işlemlerini birim nezdinde tamamlamakla yükümlüdür.
c) Öğrenci, staj komisyonunca uygun bulunması halinde komisyon başkanlığınca onaylanan staj başvuru
belgesi ve staj dosyası/defterini, stajını yapacağı kuruma verir ve stajına başlar.
ç) Staj süresince yapılan çalışmalar öğrenci tarafından staj dosyası/defterine düzenli olarak işlenir ve
stajyerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür
veya tarihleri bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj
dosyaları/defterleri kabul edilmez.
d) Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizlilik gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez. Staj
süresince öğrenci ile işletme arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak staj koşulları, tarafların görev
ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme
imzalanabilir. İşletme ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, üniversite taraf gösterilemez.
e) Staj yeri onaylanmadan yapılan stajlar geçerli değildir.
Madde 9- Öğrencilerin staj yaptıkları esnada takibinin sağlanması için BYK kararıyla ilgili alt birim
öğretim elemanları görevlendirilebilir. Bu durumda öğretim elemanının yevmiye-yolluk giderleri
imkânlar doğrultusunda birim bütçesinden karşılanır.

STAJ SİCİL FİŞİ
Madde 10- a) Birim yönetimi tarafından her staj dönemi için verilecek resimli ve onaylı “Staj Sicil Fişi”
öğrenci tarafından ilgili staj yerine teslim edilir.
b) Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyip
imzaladıktan sonra, kapalı zarf içerisinde öğrenci ile veya taahhütlü olarak ilgili bölüm başkanlığına
gönderir. Staj dosyası/defterinin değerlendirilebilmesi için Staj Sicil Fişinin mutlaka ilgili bölüme gelmiş
olması gerekir. Belgenin ilgili bölüme ulaştırılmasının takibinden öğrenci sorumludur.

STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE DEGERLENDİRİLMESİ
Madde 11- a) Öğrenciler, yaptıkları stajlar için hazırladıkları staj dosyasını/defterini ve staj raporunu staj
dönemini takip eden eğitim öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde alt birim
staj komisyonuna teslim ederler. Belgeleri zamanında teslim etmeyen öğrencilerin o dönem yaptığı staj
kabul edilmez.
b) Alt birim staj komisyonu her yarıyılın ilk 6 haftası içerisinde toplanarak staj belgelerini inceler ve
karara bağlar. Staj sonuçları birim/alt birim yönetimi tarafından ilan edilir.
c) Stajlar yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeterli/yetersiz şeklinde değerlendirilir. Birim staj
komisyonları yeterli değerlendirmesinin hangi şartlarda verileceğine, yapılan staj süresinin tamamen ya
da kısmen kabul edilip edilemeyeceğine karar verir.
ç) Staj komisyonu gerekli gördüğü takdirde yeri ve saatini en az on gün önceden ilan etmek kaydıyla staj
yapan öğrenciler ile mülakat yapabilir. Bu durumda öğrenciler yaptıkları stajı 15dakikalık bir sunum
hazırlayarak staj komisyonuna sunar.
d) Birim laboratuvar/atölyelerinde yapılacak stajlarda ayrıca bir staj dosyası düzenlenmez, staj
komisyonunun teklifi birim/alt birim başkanlığının onayı staj dosyası yerine geçer.
e) Staj değerlendirme sonuçları staj komisyonu kararı ile kesinleşir, Öğrenci İşleri bürosu tarafından ilan
edilir ve öğrenci bilgi sistemine işlenir. Staj dosyası/defteri ve staj raporları öğrencinin mezuniyetinden
sonra 2 yıl saklanır.

STAJ DİSİPLİNİ
Madde 12- Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına
uymaya mecburdurlar. Bunlara uymadıkları bildirilen öğrencilerin stajları, komisyonun incelemelerinden
sonra geçersiz sayılabilir, ayrıca öğrenci hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenciler yaz stajı yaptığı yerde kullanılan alet, malzeme, araç-gereçleri özenle kullanmak zorundadır.
Her tür sorumluluk kendilerine aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

STAJLARIN KREDİLENDİRİLMESİ
Madde 13- Stajlar 2547 sayılı yasanın 44. maddesi hükümleri doğrultusunda kredilendirilir. Stajın
bulunduğu öğretim yılının toplam kredisi 60 olacak şekilde güz, bahar ve staj kredileri hesaplanır.

STAJINI BİTİRENLERİN MEZUNİYET TARİHLERİ
Madde 14- Stajını tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez. Bütün derslerinden başarılı olup mezun
olmak için yalnız stajı kalan öğrencilerin;
a) Stajlarının bitiminde eğitim-öğretim yarıyılı başlamamışsa, staj bitirme tarihi,
b) Stajlarını eğitim-öğretim yarıyılı içerisinde bitirmişlerse yarıyıl sonu tarihi mezuniyet tarihi olarak
kabul edilir.
Mezuniyetine en fazla iki dersi kalan öğrenciler ilgili dönemde staj komisyonunun uygun görmesi
halinde katkı payı öğrenim ücreti yatırarak ve kayıt yenileyerek stajını yapabilir.
Azami süre içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı
payı/öğrenim ücreti alınmaz.
Durumları “b” maddesine uyan öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak kayıt yenilemek ve ders
alma işlemini yapmak zorundadır.

STAJ DEĞERLENDIRMESINE İTIRAZ
Madde 15 – Öğrenci değerlendirme sonuçlarının duyurulmasını takip eden yedi iş günü içerisinde birim
yönetimine vereceği dilekçe ile değerlendirmeye itirazda bulunabilir. Bu itiraz birim/alt birim staj
komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE
Madde 16 – Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle daha önce kabul edilen lisans öğretimi yapan birimlere
ait staj yönergeleri yürürlükten kalkar.

YÜRÜRLÜK
Madde 17 – Bu yönerge hükümleri; Senatonun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 18 – Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

24 Şubat 2021, Çarşamba 1050 kez görüntülendi