MİSYON

Küresel ölçekte işletmeler arasında yaşanan yoğun rekabet ortamında bilimsel gerçeklerin, çağdaş gerekliliklerin ve etik değerlerin ışığında sektörlere, uygulamacılara ve politika yapıcılara müracaat edilebilir nitelikte bilgi üretmek ve bu beceriye sahip bireyler yetiştirmektir. Sektör Üniversite işbirliğini sağlayarak bu alanda geleceği gören bir bakış açısı ile öncü çözümler sunan, sektöre yön veren ve bu bilgiyi üreten bir kurum olmak ve bu çerçevede sektörün ihtiyacını karşılayan bireyleri yetiştirmektir.

VİZYON

Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma kurumu olmaktır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; yeni kurulan bir okul olmakla birlikte, değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla, stratejik hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir. Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, yenilikçi bir öğretim kültürü ile sürekli gelişen, Türkiye’de önde gelen ve uygulamalı eğitimi ile mezunları tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.

 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yüksekokulumuz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen hükümler çerçevesince, çağdaş uygarlık düzeyi ve eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirebilmek için bize ayrılan bütçeyi; ülke ekonomisini de göz önüne alarak en verimli ve doğru bir şekilde kullanıp mezun olduklarında her biri kendi sektöründe başarılı olabilecek her türlü bilgiyle donanmış öğrenciler yetiştirmektir. İdareciler (Müdür, Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri) kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelerde belirtilmiş olan görev ve sorumlulukların bilinci ile çalışmalarına etkin olarak katılmaktadır. Birimler arasında eş güdüm ve düzenli çalışmayı sağlayacak ekip çalışması yaparak kendi birimlerinde çalışanlarıyla uyum içindedir. Sorumlu oldukları birimlerde fiziksel donanım ve insan kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak kalite bilincin yaygınlaştırmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yakın ilişkiler kurularak deneyimleri ve eğitim etkinliklerini artırmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenerek rehberlik hizmeti verilmektedir. Çalışanların ve öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için uygun ortam hazırlanmakta kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve bilimsel etkinlikler konusunda destek olunmaktadır.

1) Çağdaş uygarlık ve eğitim – öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak.

2) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek.

3) Toplumun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.

4) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek.

5) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak.

6) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

15 Ocak 2020, Çarşamba 153 kez görüntülendi