STAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Staj Tarihleri: 2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin staj tarihleri staj komisyonu tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulumuzun 19/4/2021-11 tarihli kararına göre COVİD-19 vakalarının artması ve bulaş riskinin yükselmesi nedeniyle 2020–2021 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde staj yapılmayacaktır. 

 

2. Staj Yeri: Stajların hangi tür işyerlerinde yapılacağı, bölüm eğitim programının özelliklerine göre, alt birim staj komisyonları tarafından belirlenir. Bu doğrultuda staj, öğrencilerin almış oldukları eğitimle kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte ve programlarıyla ilgili işyerlerinde yapılacaktır.

3. Staj Muafiyeti: Daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş, merkezi sınavlarla ya da yatay geçişle Yüksekokulumuz bölümlerinden herhangi birine yerleşmiş olan öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumunda yapmış olduğu stajdan muaf olmak için daha önce yapmış olduğu stajıyla ilgili önceki öğretim kurumundan getireceği resmi evrak ile ilgili alt birim (bölüm staj) komisyonuna başvuruda bulunabilir. Söz konusu muafiyete ilişkin nihai karar ilgili başvurunun komisyona ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde sonuçlandırılarak ilan edilir

4. Staj Başvuru: Web sitemizden 3 adet Staj Başvuru Formunu indirilip, önce staj yapılacak işyerine imzalatın ve sonra danışman/bölüm başkanına onaylatın.  Onaydan sonra Yüksekokul Sekreterine imzalatın ve staja başlamadan iki hafta önce  Tahakkuk Servisine teslim edin.

5. Formu teslim edince staj defteri alın. Staj defterine fotoğraf yapıştırıp ilgili yerleri doldurarak danışman/bölüm başkanına imzalatın, işyerine götürün.

6. Staj defterinin rapor bölümlerini ve staj defterinin arka sayfasındaki puantaj formlarını çalıştığınız ay olacak şekilde doldurarak işyerindeki amirinize imzalatın.

7. Staj başarı formu işyeri yetkililerince imzalanıp kaşelenerek kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte teslim edin.

* İşyerlerinin Devlet Katkısı alabilmeleri için; personel sayılarını (stajyer öğrenciler hariç) ve stajyerlere ücret verip, vermeyeceklerini bildirmek zorundadırlar.

8. Değerlendirme Takvimi: Staj dosyası Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Programları Yaz Stajı Yönergesinin 11. Maddesinin a bendi uyarınca, öğrenci tarafından stajın bitimini takip eden yarıyılın ilk üç haftası içerisinde bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir. Bu doğrultuda staj komisyonu; her yarıyılın ilk 6 haftası içerisinde toplanarak staj belgelerini inceler, yönergeye uygun sürelerde karara bağlar ve Birim Staj Komisyon başkanı onayıyla sonuçları bir üst yazı ekinde Yüksekokul Müdürlüğüne sunar.

9. Mezun durumda olan öğrenciler staj defterleri stajın bitiminden itibaren en geç 3 hafta içinde teslim edilecektir. Belgelerini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmez. Staj defterini teslim eden öğrencilerin diploma hazırlama çalışmaları toplu olarak yapılır.

10. Staj yapacak olan öğrencilerimizin iş kazası sigortaları Üniversitemiz (Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

 

ENDÜSTRİYE TASARIM BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

  1. Doç.Dr. Şekip Şadiye YAŞAR
  2. Dr.Öğr.Üyesi Serhan HANER
  3. Öğr.Gör. Mehmet YAŞAR

 

24 Şubat 2021, Çarşamba 923 kez görüntülendi